วััดเจดีย์(ไอ้ไข่) ในปัจจุบัน (ต.ค.64) โบสถ์ตอนค่ำ ไก่ยักษ์ มณฑป